Κατηγορίες
ελλάδα νομοθεσία τεκμηρίωση

Γνωμάτευση-προτάσεις της ολομέλειας της ΕΕΔΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74 Αθήνα
Τηλ: 210 7233221-2, 210-7233216, fax: 210 7233217, e-mail: info@nchr.gr

Η Ολομέλεια αφού άκουσε την προφορική ανάπτυξη της εισήγησης του Επιστημονικού Συνεργάτη της κ. Β. Γεωργακόπουλου καθώς και τις προτάσεις του μέλους της κ. Α. Θεοδωρίδη, οι οποίες είχαν αποσταλεί ταχυδρομικώς προ της συζήτησης σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και μετά μακράν συζήτησης επί των σχετικών θεμάτων, κατέληξε στις παρακάτω απόψεις και προτάσεις:

 • Η διάρκεια της εναλλακτικής θητείας να είναι μεγαλύτερη της κανονικής (στρατιωτικής) θητείας. Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
 • Ως προς την εναλλακτική θητεία εν γένει, η διάρκεια της άοπλης εναλλακτικής θητείας να είναι ίση με τη διάρκεια της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή και καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία.
 • Συναίνεση ως προς τα σημεία (α) και (β) της πρότασης νόμου που κατέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η πρόταση νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προβλέπει ότι η απόλυση αντιρρησιών συνείδησης δεν μπορεί να γίνει πριν από τη συμπλήρωση: (α) για τους υπόχρεους άοπλης θητείας, του χρόνου της ένοπλης θητείας, που ισχύει κάθε φορά για την κατηγορία τους, προσαυξημένης κατά τα 2/3 αυτής και (β) για τους υπόχρεους εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας, του διπλάσιου της ένοπλης θητείας, που ισχύει κάθε φορά για την κατηγορία τους. Η πρόταση καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία.
 • Η διάρκεια της άοπλης εναλλακτικής θητείας να είναι μεγαλύτερη κατά 30% της διάρκειας της κανονικής στρατιωτικής θητείας, ενώ αντίστοιχα η διάρκεια της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας να είναι μεγαλύτερη κατά 50% της διάρκειας της κανονικής στρατιωτικής θητείας. Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
 • Κατάργηση της δυνατότητας άσκησης συνεχών και αλλεπάλληλων διώξεων για την άρνηση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας. Η πρόταση έγινε δεκτή με ομοφωνία.
 • Ως προς το εποπτικό όργανο των αντιρρησιών συνείδησης, αρχικά την αρμοδιότητα να έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υπαχθούν στο καθεστώς των αντιρρησιών συνείδησης και διαγραφούν από το Στρατολογικό Μητρώο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να υπάρχει συναρμοδιότητα των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η πρόταση έγινε δεκτή ομοφώνως.
 • Κατάργηση της Επιτροπής Ελέγχου Συνείδησης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή και καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία.
 • Οι απορριπτικές της Επιτροπής Ελέγχου Συνείδησης αποφάσεις να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Η πρόταση έγινε δεκτή ομοφώνως.
 • Τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου Συνείδησης με την προσθήκη 2 επιπλέον πολιτικών εκπροσώπων, ενός του Υπουργείου Εσωτερικών και ενός του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η πρόταση έγινε δεκτή ομοφώνως.
 • Υπαγωγή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) –με γνωστή κοινωνική δραστηριότητα-στους φορείς που μπορούν να υπηρετήσουν οι αντιρρησίες συνείδησης. Η πρόταση αυτή τελικά διατυπώθηκε ως εξής κατά τη συνεδρίαση της από 01.07.04 Ολομέλειας της ΕΕΔΑ: Κατάρτιση από διυπουργική Επιτροπή ειδικής λίστας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) κοινής ωφέλειας που θα περιλαμβάνονται στους φορείς στους οποίους μπορούν να υπηρετήσουν οι αντιρρησίες συνείδησης. Η πρόταση έγινε δεκτή ομοφώνως.
 • Το γεωγραφικό κριτήριο του τόπου εκπλήρωσης της εναλλακτικής θητείας (άοπλης ή κοινωνικής υπηρεσίας) να υπάγεται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για την κανονική στρατιωτική θητεία των ενόπλως υπηρετούντων. Η πρόταση έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
 • Τέλος, τα μέλη της ΕΕΔΑ συμφώνησαν ως προς την εφαρμογή του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε παλαιούς και μεγάλης ηλικίας αντιρρησίες συνείδησης να τακτοποιηθούν στρατολογικά.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2004

Η Πρόεδρος : Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου Η Γραμματέας : Κ. Πάντου