Κατηγορίες
Σ.Α.Σ.

Καταστατικό Συνδέσμου Αντιρρησιών Συνείδησης

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2003, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 οι υπογράφοντες, όλοι Έλληνες πολίτες και ενήλικοι, αφού πραγματοποίησαν σύσκεψη σε αίθουσα που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Εμμανουήλ Μπενάκη 93-95, με σκοπό την ίδρυση μη κερδοσκοπικού Σωματείου και αφού έχουν τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο Αστικός Κώδικας και γενικά η σωματειακή νομοθεσία, ομόφωνα

 

Αποφάσισαν τα παρακάτω

 

Ι. Ιδρύουν Σωματείο με επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» με έδρα την Αθήνα, Τσαμαδού 13 και σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο παρακάτω καταστατικό:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

α. Ιδρύεται Σωματείο με τίτλο «Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης», κατά συγκοπή Σ.Α.Σ., με έδρα Τσαμαδού 13, Αθήνα. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή, ο τίτλος του Σωματείου είναι «Association of Greek C.O.’s».

β. Με απόφασή του το Σωματείο έχει τη δυνατότητα να ιδρύει παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και να ορίζει εκπροσώπους του, φυσικά πρόσωπα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να λειτουργεί ως εκπρόσωπος φορέων ή δικτύων φορέων της αλλοδαπής

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

α) Η αποτροπή του πολέμου και η προώθηση της ειρήνης.

β) Η αναγνώριση της άρνησης στράτευσης για λόγους συνείδησης ως βασικού ανθρώπινου δικαιώματος και η αποποινικοποίηση της.

γ) Η διεκδίκηση του δικαιώματος στην αντίρρηση συνείδησης σε κάθε μορφής υποστήριξη που ο πολίτης καλείται να προσφέρει στο στρατό.

δ) Η νομική και οικονομική υποστήριξη κρατούμενων ή με κάθε τρόπο διωκόμενων αντιρρησιών συνείδησης (λ.χ. καταβολή εγγύησης, άσκηση ενδίκων μέσων, πρόσληψη δικηγόρων κ.τ.λ.).

ε) Η παροχή πληροφόρησης για την άρνηση στράτευσης, την αντιμιλιταριστική δράση και την προώθηση της αντίρρησης συνείδησης ως στάσης μέσα στην κοινωνία.

στ) Η κοινωνική υποστήριξη των αντιρρησιών συνείδησης έτσι ώστε να έχουν ελεύθερη και ίση πρόσβαση στην κοινωνική και οικονομική ζωή και να μην υπόκεινται σε κανενός είδους διακρίσεις.

ζ) Η πολιτική διεκδίκηση της απελευθέρωσης τυχόν κρατούμενων αντιρρησιών συνείδησης και της παύσης των διώξεων εναντίον τους.

η) Η βελτίωση των όρων εκπλήρωσης της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας και η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για μια αποδεκτή από τους αντιρρησίες εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία

θ) Η αντιμιλιταριστική δράση και η αποδόμηση των ιδεολογικών στηριγμάτων του μιλιταρισμού, ενδεικτικά δε η προσπάθεια για την παύση των εξοπλισμών, την κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και κάθε στρατιωτικής η παραστρατιωτική δομής.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΜΕΣΑ

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου είναι:

α) Η συνεργασία με φορείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, η συνεργασία/ συμμετοχή σε δίκτυα και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού,

β) Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, περιοδικού δελτίου, βιβλίων, πρακτικών ημερίδων και συνεδρίων κ.λ.π.

γ) Η λειτουργία κέντρου στήριξης αρνητών στράτευσης και πληροφόρησης για την άρνηση στράτευσης, την αντίρρηση συνείδησης και την αντιμιλιταριστική δράση.

δ) Η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

ε) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας.

στ) Παραστάσεις και υπομνήματα σε αρχές.

ζ) Η διοργάνωση πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων

η) Η προσφυγή στη δικαιοσύνη προς διεκδίκηση των σκοπών του Σ.Α.Σ.

θ) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια ή δραστηριότητα που κρίνεται πρόσφορη από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ, ΠΟΡΟΙ, ΟΡΓΑΝΑ

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΜΕΛΗ

Μέλη του Σωματείου γίνονται και εγγράφονται πολίτες με δικαιοπρακτική ικανότητα που είναι αρνητές στράτευσης μετά από σχετική αίτησή τους στο Δ.Σ., η οποία αναφέρει ότι ο αιτών αποδέχεται το παρόν καταστατικό. Συγκεκριμένα, μέλη γίνονται άνδρες και γυναίκες που αρνούνται στην πράξη και οποτεδήποτε να προσφέρουν στρατιωτικές υπηρεσίες στο στρατό ή άλλο στρατιωτικό μηχανισμό.

Δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη όσοι ανήκουν στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, των Δημοτικών Αστυνομιών και ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας

Αν το Δ.Σ. δεν κάνει αποδεκτή την αίτηση, τότε ο αιτών μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ., η οποία κρίνει τελεσίδικα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επαναλάβει την αίτησή του αφού περάσει ένας τουλάχιστον χρόνος.

Ως ετήσια συνδρομή ορίζεται το ποσό των τριάντα (30) Ευρώ, που μπορεί να καταβάλλεται σε δύο ίσες εξαμηνιαίες δόσεις. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. Τα κριτήρια διαχωρισμού είναι η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων και η συμμετοχή σε μια από τις Γ.Σ. τα τρία τελευταία χρόνια. Ως συμμετοχή λογίζεται και η δι’ αλληλογραφίας συμμετοχή σε ψηφοφορία.

Η μετάπτωση τακτικού μέλους σε έκτακτο γίνεται αυτόματα, όταν αυτό καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του πάνω από ένα χρόνο ή όταν δεν προσέλθει για να συμμετάσχει σε μία τουλάχιστον Γ.Σ. για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Η πληρωμή των καθυστερούμενων συνδρομών ή η παρουσία του σε Γ.Σ. – ανάλογα το λόγο έκπτωσης του μέλους από τακτικό σε έκτακτο – είναι αναγκαίος και ικανός όρος για τον αυτόματο επαναχαρακτηρισμό του ως τακτικό μέλος. Εάν κάποιο μέλος το επιθυμεί μπορεί να είναι έκτακτο μέλος, αν και εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις του (συνδρομές) και συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις. Για το σκοπό αυτό απαιτείται δήλωσή του. Τα έκτακτα μέλη δεν μετέχουν σε ψηφοφορίες.

Η αποχώρηση των μελών λαμβάνει χώρα κατ’ άρθρον 87 Α.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ.

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου, να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού (εφόσον η Γ.Σ. τον καταρτίσει), καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή, όπως ορίζεται από τη Γ.Σ.

Κάθε τακτικό μέλος, εφόσον είναι ταμειακά εντάξει δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις, να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του, να καταθέτει προτάσεις και να ψηφίζει για κάθε θέμα που μπαίνει σε ψηφοφορία, να εκλέγει τα όργανα του Σωματείου, να θέτει υποψηφιότητα και να εκλέγεται σ’ αυτά, καθώς και να αποχωρεί από το Σωματείο με αίτησή του. Τα τακτικά μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δύο μήνες μετά την εγγραφή τους.

Τα έκτακτα μέλη έχουν δικαίωμα στην πληροφόρηση περί των δραστηριοτήτων του Σ.Α.Σ, στη χωρίς ψήφο παρακολούθηση συνεδριάσεων και στην υποβολή προτάσεων προς τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ.

Κάθε μέλος του Σωματείου αποχωρεί και διαγράφεται από το Μητρώο μελών μετά από αίτησή του. Ένα έκτακτο μέλος διαγράφεται μετά από δύο χρόνια μη παρουσίας του στις Γ.Σ. Ένα μέλος διαγράφεται επίσης με αιτιολογημένη απόφαση Γ.Σ. που παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών τα οποία δεν πρέπει να είναι λιγότερα από 50% των τακτικών μελών. Η ψηφοφορία είναι μυστική.

Διαγράφονται επίσης τα μέλη που παρεμποδίζουν την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου ή την υλοποίηση των αποφάσεών του ή που ενεργούν αντίθετα με τους σκοπούς του Σωματείου. Ένα μέλος διαγράφεται αν αποκτήσει σχέση εργασίας με φορέα που υπάγεται στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, καθώς και σε οποιοδήποτε φορέα σχετίζεται με τη χρήση βίας (Λιμενικό Σώμα, Δεσμοφύλακες, Δημοτική Αστυνομία κ.λ.π.), ή αν εγγραφεί ή είναι ήδη εγγεγραμμένο σε σωματείο με σκοπούς ασυμβίβαστους με εκείνους του Σ.Α.Σ.

Η πρόταση για διαγραφή υποβάλλεται ένα μήνα πριν την Γ.Σ. ως ιδιαίτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Το μέλος για το οποίο εκκρεμεί αίτημα διαγραφής ενημερώνεται ταυτόχρονα ένα μήνα πριν την σύγκληση της Γ.Σ., όπου έχει δικαίωμα λόγου και ψήφου.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΡΟΙ

Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται στο ύψος των 10 Ευρώ και αναπροσαρμόζεται με απόφαση Γ.Σ β) Οι τακτικές οικονομικές συνδρομές και οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών γ) επιχορηγήσεις και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίες προσφέρονται χωρίς όρους, υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις και μόνο για την υλοποίηση των σκοπών του σωματείου και γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ., δ) τακτικές συνδρομές φίλων του Σωματείου ε) χρηματοδοτήσεις από προγράμματα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον δεν αντίκεινται στις αρχές και στους σκοπούς του Σωματείου, στ) έσοδα από τη διακίνηση εντύπων, ζ) κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος που έρχεται στο Σωματείο από εκδηλώσεις, εκθέσεις, λαχειοφόρες αγορές κλπ

 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα του σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή. Στο παρόν και σε όλα τα παρακάτω άρθρα ένα μέλος θεωρείται ότι παρευρίσκεται σε μια συνεδρίαση οργάνου του Σ.Α.Σ. αν είτε είναι σωματικά παρόν στο χώρο της συνεδρίασης, είτε έχει επικοινωνήσει γραπτά με μέλος του Σωματείου εξουσιοδοτώντας το να ψηφίζει αντ’ αυτού στο κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά το χρόνο και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν ζητηθεί η σύγκλησή της από το 1/5 των ταμιακά εντάξει τακτικών μελών ή αν ζητηθεί από 3 μέλη του Δ.Σ. ή την Ελεγκτική Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. το αργότερο μέσα σε 30 μέρες από τη υποβολή της αίτησης, αποκλειστικά με τα θέματα για τα οποία έχει ζητηθεί η σύγκληση. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί ή παρέλθει η σχετική προθεσμία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από αυτούς που τη ζήτησαν οι οποίοι ορίζουν συγχρόνως τον τόπο και το χρόνο.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται το 50% των ταμιακά εντάξει τακτικών μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία, το Δ.Σ. συγκαλεί νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία με το 40% τουλάχιστον των ταμιακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, το Δ.Σ συγκαλεί νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα.

Η σύγκληση της Γ.Σ πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη το αργότερο 30 μέρες πριν την πραγματοποίησή της, με γραπτή πρόσκληση που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που προτείνονται στη Γ.Σ. ορίζονται από το Δ.Σ. που παίρνει υπ’ όψιν του τις προτάσεις των μελών, μετά από σχετική ενυπόγραφη αίτησή τους. Θέμα που τέθηκε από 3 μέλη του Δ.Σ, από την Ελεγκτική Επιτροπή ή από το 1/5 των ταμειακά εντάξει μελών συζητείται υποχρεωτικά.

Τα έκτακτα μέλη δεν προσμετρούνται στην απαρτία ούτε ψηφίζουν. Τα απόντα μέλη μπορούν να αποστείλουν γραπτά ή με ηλεκτρονικό τρόπο τις σκέψεις τους και προτάσεις τους προς την Γ.Σ. και να διαβαστούν και έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης με τις διαδικασίες που έχουν οριστεί παραπάνω.

Τις εργασίες της Γ.Σ διευθύνει 3μελές Προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Ο κάθε ένας εκλέγεται χωριστά. Στην λήψη αποφάσεων πρέπει να επικρατεί πνεύμα και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την συναίνεση.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για αρχαιρεσίες, έγκριση απολογισμού του Δ.Σ ή προσωπικά θέματα. Αποφάσεις που αναιρούν προηγούμενες πρέπει να υπερψηφίζονται με μεγαλύτερη ποσοστιαία επί του συνόλου των ταμιακά εντάξει μελών πλειοψηφία από αυτήν των προηγούμενων, εκτός από την εκλογή μέλους ή μελών του Δ.Σ.

Η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. συγκαλείται κάθε δύο έτη, τον μήνα Ιανουάριο και έχει την εξής ημερήσια διάταξη: α) απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ., β) απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής για τον ισολογισμό του ταμείου, γ) προγραμματισμός για τα επόμενα δύο έτη, δ) υποψηφιότητες μελών για το νέο Δ.Σ. και προγραμματικές τους δηλώσεις, ε) εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και στ) εκλογή νέου Δ.Σ. ζ) απαλλαγή των μελών του προηγούμενου Δ.Σ. από κάθε ευθύνη τους.

Η Γ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει το Δ.Σ., ή μέλη του Δ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων τακτικών μελών. Η ίδια Γ.Σ. προκηρύσσει εκλογές το νωρίτερο μετά από 1 μήνα και το αργότερο μετά από 45 ημέρες. Στο μεταξύ διάστημα το Σωματείο διευθύνεται από έκτακτο Δ.Σ. που ορίζεται από την Γ.Σ. Η πρόταση ανάκλησης του Δ.Σ, μπαίνει στην ημερήσια διάταξη όπως κάθε άλλο θέμα. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί, η Ελεγκτική Επιτροπή ή 5 τακτικά μέλη υποχρεούνται συγκαλέσουν Γ.Σ. με θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ. το αργότερο 45 ημέρες μετά την παραίτηση, προσκαλώντας τα τακτικά μέλη. Στην περίπτωση των ανακαλούμενων οι θέσεις στο Δ.Σ. καλύπτονται από τους επιλαχόντες στις τελευταίες εκλογές.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γ.Σ. α) εκλέγει, ελέγχει και παύει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής β) εκλέγει, ελέγχει και παύει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής γ) εγκρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. απαλλάσσοντάς το από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής δ) αποφασίζει για τον προγραμματισμό δράσης του Σ.Α.Σ. και τον προϋπολογισμό ε) ελέγχει και παύει επιτροπές του Σ.Α.Σ και ανακαλεί τις αποφάσεις τους στ) αποφασίζει για το ύψος των συνδρομών των τακτικών μελών με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων τακτικών μελών ζ) αποφασίζει για τη διαγραφή μελών η) τροποποιεί το καταστατικό θ) αποφασίζει για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Σωματείου και τον συντάσσει ι) αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου και ια) αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.

Η ψηφοφορία προς ανάδειξη του Δ.Σ. γίνεται ως εξής: Στα ψηφοδέλτια αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ., τα οποία πρέπει να είναι ταμιακά εντάξει τακτικά μέλη. Κάθε τακτικό και ταμειακώς τακτοποιημένο μέλος βάζει μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης.

Εκλέγονται τα μέλη με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μελών του Δ.Σ., ενώ τα επιλαχόντα μέλη λογίζονται ως αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοσταυρίας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής.

Το νέο Δ.Σ συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο σε συνεδρίαση μέσα σε επτά ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει με απλή πλειοψηφία και κατά σειρά Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

Αν ο σύμβουλος που πλειοψήφησε δεν το πράξει, τότε την ευθύνη της σύγκλησης αναλαμβάνει ο σύμβουλος που πήρε τους αμέσως λιγότερους ψήφους. Το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει όλα τα έγγραφα στο νέο Δ.Σ. Η θητεία του νέου Δ.Σ. αρχίζει από την συγκρότησή του

Εάν μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό κ.ο.κ.

Εάν παραιτηθεί η πλειοψηφία του αρχικού Δ.Σ., έστω και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τότε προκηρύσσονται νέες εκλογές.

Το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του μπορεί να ανακατανείμει τις αρμοδιότητες στα μέλη του μετά από πρόταση που θα υπερψηφιστεί από τουλάχιστο το 50% των μελών του.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του, τα οποία ορίζουν και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τέσσερα από τα μέλη του και παίρνει αποφάσεις με την πλειοψηφία των μελών του, αφού προηγούμενα εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται συναινετικά. Τα σχετικά με τη σύγκληση του Δ.Σ κοινοποιούνται στα μέλη ώστε να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις εφόσον επιθυμούν.

Σε περίπτωση αδυναμίας του Προέδρου το Δ.Σ. συγκαλεί ο Αντιπρόεδρος. Εάν παρέλθει ένας μήνας χωρίς να συγκληθεί Δ.Σ., τότε κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να το συγκαλέσει. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση από τα μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. παύεται ή ανακαλείται από τη Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων τακτικών μελών. Τα αξιώματα των μελών του Δ.Σ. όπως και της Εφορευτικής και Ελεγκτικής Επιτροπής είναι άμισθα.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους νόμους, το καταστατικό και τυχόν Εσωτερικό Κανονισμό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει το Σωματείο.

β) Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ..

γ) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εκτελεί τις αποφάσεις της και συγκροτεί επιτροπές για την προώθηση οποιουδήποτε θέματος.

δ) Συντάσσει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό του Σωματείου και τα υποβάλλει στη Γ.Σ.

ε) Εισηγείται τη διαγραφή μελών

στ) Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του να εκπροσωπούν το σωματείο σε συγκεκριμένες πράξεις για ορισμένο η αόριστο χρονικό διάστημα.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως το Σωματείο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον Γραμματέα και υπογράφει με το Γραμματέα κάθε έγγραφο ή αλληλογραφία που έχει σχέση με τη δραστηριότητα του Σωματείου. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Σε περίπτωση που απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος και προεδρεύει και διευθύνει τη συζήτηση σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., με παρόντα ή απόντα τον Πρόεδρο, και αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας του, από απλό μέλος που ορίζει το Δ.Σ.

Ο Γραμματέας συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων, έχει την ευθύνη των βιβλίων και αρχείων και φυλάσσει τη σφραγίδα. Τηρεί το μητρώο μελών και το πρωτόκολλο αλληλογραφίας, ενώ σε περίπτωση που απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνεται από έναν Σύμβουλο του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

Ο Γραμματέας τηρεί επίσης τον κατάλογο (λίστα) ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Σ.Α.Σ., προωθώντας σε όσα μέλη του Σ.Α.Σ. το αποδέχονται κάθε μήνυμα η κείμενο που απευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σ.Α.Σ. και αφορά τους σκοπούς του ΣΑΣ. Το Δ.Σ. εγκρίνει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του Σ.Α.Σ. και αναθέτει στο Γραμματέα η σε άλλο μέλος την τεχνική τους πραγματοποίηση.

Ο Ταμίας κρατάει καταστάσεις εισφορών, συνδρομών και λοιπών εσόδων, καθώς και των εξόδων του Σωματείου. Είναι υπεύθυνος για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή γι’ αυτήν. Υπογράφει εντάλματα πληρωμών και υποβάλει στο Δ.Σ. καταστάσεις εσόδων – εξόδων για έγκριση. Οι αποδείξεις είναι μονογραμμένες από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τον Ταμία. Οι καταθέσεις στις τράπεζες γίνονται σε κοινό λογαριασμό στο όνομα του Προέδρου και του Ταμία.

 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.).

Η Ε.Ε. έχει ως έργο τον έλεγχο και εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ και ιδιαίτερα του Ταμία. Είναι 3-μελής και εκλέγεται με διετή θητεία μαζί με το Δ.Σ. Συνέρχεται έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο και τακτικά πριν την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. του Ιανουαρίου, στην οποία υποβάλει σχετική έκθεση. Τα μέλη της δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την Εφορευτική Επιτροπή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, λαμβάνουν δε μέρος σ’ αυτές τα τακτικά μέλη.

Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ανάταση του χεριού τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με δύο αναπληρωματικά μέλη που προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές και κάνει τη διαλογή των ψήφων. Κάθε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγεται χωριστά και δεν επιτρέπεται να θέσει άλλη υποψηφιότητα.

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει πριν την έναρξη της διαδικασίας τον εκλογικό κατάλογο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Έχει την ευθύνη της προμήθειας επαρκούς αριθμού ψηφοδελτίων στα οποία τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται με αλφαβητική σειρά, μοιράζει τα ψηφοδέλτια στα τακτικά μέλη και έχει τη γενική εποπτεία των εκλογών.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τις κάλπες, καταμετρά τους ψήφους, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών, δέχεται ενστάσεις και αποφασίζει για αυτές και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες υποψηφίους ως μέλη του νέου Δ.Σ. Με τη ίδια διαδικασία εκλέγονται και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο για το Δ.Σ. μπορούν να μπουν το πολύ μέχρι τέσσερις σταυροί. Για την Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να μπουν μέχρι δύο σταυροί. Ψηφοδέλτια που φέρουν περισσότερους από ένα σταυρό στο ίδιο όνομα θεωρούνται άκυρα. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.

Μετά τις εκλογές η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει το εκλογικό υλικό στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι τις επόμενες εκλογές.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφια πρέπει να καταθέσουν σχετική υποψηφιότητα πριν τις εκλογές στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από τη Γ.Σ. που ειδικά γι’ αυτό συγκαλείται και μπορεί να αποφασίσει με πλειοψηφία 3/4 των ταμειακά εντάξει μελών του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ. Στην πρόσκληση προς τα μέλη αναφέρονται τα προς τροποποίηση άρθρα και τα προτεινόμενα νέα άρθρα.

 

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται από ήμισυ στο EBCO (European Bureau for Conscientious Objection) και την WRI (War Resisters’ International) ή όπου αλλού ορίσει η Γ.Σ. Οι εκκαθαριστές είναι ο πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Δ.Σ., ή όποιοι άλλοι οριστούν από τη Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 17o ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική, γράφει ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ και έχει το έμβλημα το σπασμένο όπλο.

 

 

ΙΙ Ψηφίζουν και εγκρίνουν ομόφωνα το παραπάνω καταστατικό που φέρει σημερινή ημερομηνία και αποτελείται από δεκαεπτά (17) άρθρα, το οποίο υπογράφτηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Α.Κ

 

 

ΙΙΙ Εκλέγουν παμψηφεί πενταμελή προσωρινή διοικούσα επιτροπή στην οποία αναθέτουν να φροντίσει για τη νομιμοποίηση του Σωματείου και να συγκαλέσει την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών, αμέσως μετά την απόκτηση νομικής προσωπικότητας, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το καταστατικό. Τα μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι τα παρακάτω:

 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση κατοικίας Επάγγελμα

 

1 Γιάννης Γκλαρνέτατζης Μελενίκου 25, Θεσσαλονίκη Φωτοτυπικές εργασίες

2 Κώστας Δουβής Κουντουριώτη 2, Ν. Σμύρνη Φοιτητής

3 Φίλιππας Κυρίτσης Τσαβαλά Καρούσου 5, Λευκάδα Μεταφραστής

4 Λάζαρος Πετρομελίδης Τουλουμτζή 50, Δραπετσώνα Οικονομολόγος

5 Σπύρος Ψύχας Μαντινείας 4, Παλαιά Πεντέλη Εκπαιδευτής