εξωτερικό

2002 επιτροπή υπουργών, συμβούλιο της Ευρώπης

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS
Resolution ResChs(2002)3
Collective Complaint No. 8/2000
Quakers’ Council for European Affairs against Greece

2002 σύσταση 1518 επιτροπή υπουργών

785th meeting – 26 and 27 February 2002

Item 4.6

Exercise of the right to conscientious objection to military service in Council of Europe member states

"Γράμμα των Μάχιμων", Ισραήλ

Ιανουάριος 2002, μια ομάδα Ισραηλινών έφεδρων αξιωματικών και μάχιμων στρατιωτών επέστρεψαν από τα κα

Osman Murat Ülke, Τουρκία

Η αρχική δήλωση αντίρρησης του Osman Murat Ülke, 1994 Τουρκία

Syndicate content