τεκμηρίωση

Γνωμάτευση-προτάσεις της ολομέλειας της ΕΕΔΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74 Αθήνα

Commission on Human Rights resolution 2002/45

Conscientious objection to military service

Commission on Human Rights resolution 2002/45

The Commission on Human Rights,

2002 επιτροπή υπουργών, συμβούλιο της Ευρώπης

COUNCIL OF EUROPE
COMMITTEE OF MINISTERS
Resolution ResChs(2002)3
Collective Complaint No. 8/2000
Quakers’ Council for European Affairs against Greece

2002 σύσταση 1518 επιτροπή υπουργών

785th meeting – 26 and 27 February 2002

Item 4.6

Exercise of the right to conscientious objection to military service in Council of Europe member states

2001 έκθεση εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ

Syndicate content